1

"CHƯA GHÉ PINI CHƯA ĐI ĐÀ LẠT"

Quần thể Khu du lịch Pi Ni với 5 loại hình du lịch chính bao gồm:  Du lịch tham quan, du lịch trải nghiệm, du lịch lưu trú, du lịch mạo hiểm & du lịch trị liệu.